Biuletyn Informacji Publicznej

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W LĘDZINACH

Deklaracja dostępności


Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.


Data publikacji strony internetowej: 2013-10-08.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
* filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,       
* część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
* brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
* mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
* filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Stuchlik, sekretariat_pzs@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2167322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
43-140 Lędziny,  ul. Pokoju 4

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek PZS w Lędzinach składa się z czterech kondygnacji: piwnica, parter, I piętro, II piętro, sala gimnastyczna i aula. Do budynku szkoły od strony zachodniej  prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowej jest drugie wejście do budynku gdzie bez problemu może poruszać się osoba niepełnosprawna. Od strony wschodniej jest trzecie wejście gdzie można wejść do budynku szkoły po schodach - znajdują się tam warsztaty szkolne. Od strony północnej jest wejście do budynku szkoły po schodach oraz jest podjazd dla osób niepełnosprawnych  - jest to wejście do zaplecza socjalno–bytowego boiska Orlik dla osób korzystających z boiska.  Na parterze szkoły znajduje się 13 sal lekcyjnych, gdzie uczniowie niepełnosprawni odbywają zajęcia dydaktyczne oraz sala gimnastyczna.
Na I i II piętro można dostać się po schodach dwoma klatkami schodowymi, gdzie są sale lekcyjne,
w których uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych. Na wszystkich kondygnacjach są szerokie, wolne od przeszkód korytarze. Sala  gimnastyczna oraz aula znajdują się na parterze szkoły
i są dostępne dla każdego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szkoła nie posiada windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem podjeżdża samochodem pod główne wejście do szkoły gdzie znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych osób.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 


Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: 2020-10-06 08:46:17
Data utworzenia: 2020-09-21 10:51:07

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
21 2020-09-21 10:51:07 Dodane Administrator BIP
20 2020-10-06 07:41:56 Modyfikacja Administrator BIP
19 2020-10-06 07:42:01 Modyfikacja Administrator BIP